• Matematika

      • Didaktické prostredia

      • Na hodinách matematiky sa pracuje vo viacerých prostrediach, ktoré predstavujú jednotlivé matematické operácie. Tie si spájame aj s pomôckami, špeciálne určenými pre výučbu matematiky Hejného metódou. Pomocou drievok sa zoznamujeme s kombinatorikou, na geodoske vytvárame geometrické tvary, rátame počty kociek v priestorových stavbách, ktoré staviame a premietame do znázornení.

       Na matematické operácie ako sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie sa využívame prostredia súčtových trojuholníkov, šípkových grafov, hadov a súčinových štvorcov. Zábavné sú príklady so zlomkami a tiež pri nich využívame to, čo deti už poznajú a čo im je blízke. Každý predsa vie, čo je polovica jablka či štvrť torty a trištvrte hodiny.

    • Veľmi skoro sa učíme príklady smerujúce k pochopeniu rovníc. Pomáha nám k tomu prostredie váhy a mince, ktoré je jedným zo základných nástrojov na modelovanie lineárnych rovníc. Pri riešení úloh sa rozvíjajú skúsenosti s ekvivalentnými úpravami rovníc a ich sústav, t.j. takými úpravami, po ktorých sa riešenie rovnice nezmení. Získavame skúsenosti s roznásobovaním zátvoriek alebo myšlienkou substitúcie. Keď sa mince a závažia vymenia za abstraktné symboly a čísla, a vzniknú rovnice, ako ich poznáme, vtedy už veľmi dobre vieme, čo s nimi :-). Pre dobré pochopenie rovníc sú užitočné aj príklady s krokovaním, ktoré nám umožnia zoznámiť sa so zápornými číslami už na prvom stupni. Zadania nepočítame len na papieri, ale počítame aj svoje kroky na krokovacom páse.

      • Medzi prostredia, ktoré sa nám darí rýchlo si osvojiť, môžeme zaradiť aj indické násobenie či egyptské delenie chleba. V tabuľke 100 sa stretávame s postupnosťou prirodzených čísel. Vďaka organizácii týchto čísel do štvorcovej tabuľky získavame skúsenosti so vzťahmi a závislosťami medzi nimi. Niektorí používajú tabuľku predovšetkým na precvičenie početných operácií, iní dôjdu k hlbším objavom. Napr. pri riešení úloh narazia na rovnice, na myšlienku definičného odboru, na aritmetické postupnosti, na prácu s paritou čísiel (párne, nepárne), na deliteľnosť alebo na kombinatoriku.

       Pri riešení úloh v prostredí parkety získavame skúsenosti s rovinnou geometriou: geometrickými tvarmi a ich skladaním, s obsahom aj obvodom útvarov, so zhodnými zobrazeniami (osová súmernosť, stredová súmernosť, otočenie). Ďalšou oblasťou bohato sa rozvíjajúcou v tomto prostredí je kombinatorika.

    •