• Profil školy

   • VZDELÁVACIE CIELE

    Individualizácia vzdelávania - prispôsobovať obsah a rozsah podľa individuálnych potrieb žiakov, špeciálne pre intelektovo nadaných žiakov a žiakov menej školsky úspešných, aby sa každý rozvíjal podľa svojich možností a svojho potenciálu.

    Využiť čas v škole efektívne, aby sa žiaci naučili čím viac v čase svojej najvyššej dennej výkonnosti (v škole sa nepíšu poznámky, z ktorých sa doma učia. Na domáce učenie sa využívajú učebné texty, zhrnutia z učív a vzdelávacie programy.)

    Rozvíjať čítanie s porozumením. Škola má svoje postupy na podporu čítania žiakov (moderná knižnica plná pútavých kníh, čitateľský klub, čitateľské záznamy, strom čítania…).

    Spoznávať štátom predpísané obsahy učív zaujímavým spôsobom a interaktívne s učiteľom a spolužiakmi. Tým sa vytvára pozitívny vzťah k učeniu, rozvíjajú sa sociálne zručnosti, schopnosť tímovej spolupráce a prezentačné schopnosti, ktoré sú nevyhnutné pre budúcu úspešnosť v osobnom aj pracovnom živote.

    Vytvárať priestor pre prijímanie poznatkov rozmanitými spôsobmi, aby každý žiak mal možnosť prijímať poznatky svojim učebným štýlom. Je našim cieľom, aby svoj učebný štýl žiak spoznal a učil sa prostredníctvom neho, rozvíjal si ho.

    Ponúkať príležitosti bádať, robiť chyby, chápať svet v súvislostiach. Prepájať poznatky medzipredmetovo a aplikovať poznatky na reálny život.

    Využívať pri vzdelávaní moderné programy a technológie. Priblížiť sa modernému svetu a svetu súčasných teenagerov, využívať pre nich zrozumiteľné a príťažlivé kanály.

     

    VÝCHOVNÉ CIELE

    Podporovať silné stránky žiakov a podporovať ich v tom, aby si hľadali svoje miesto v skupine a v spoločnosti pozitívnym spôsobom, cítili sa prijatí a užitoční.

    Rozvíjať kritické myslenie.

    Viesť k spolupráci, vzájomnému rešpektu, tolerancii, empatii a prosociálnosti.

    Učiť riešiť konflikty pokojnou cestou, vyjadrovať sa kultivovane.

    Usmerňovať žiakov k prebratiu zodpovednosti za svoje vzdelávanie a správanie.

     

    RODINNÝ PRÍSTUP

    Veľmi dobré vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi. Deti a teenageri sa s dospelými navzájom oslovujú krstnými menami, tykajú si. Dokážu slušne a otvorene prejavovať svoj vlastný názor, pýtať sa, zdôveriť sa. O previerkach sú informovaní v predstihu s možnosťou opravných previerok po doštudovaní, ak by so svojimi výkonmi neboli spokojní.

    Pedagógovia s rodičmi úzko spolupracujú. Informujú rodičov o učení a správaní v pravidelných slovných hodnoteniach. Na mesačnej báze sa realizuje osobný kontakt s rodičmi vo forme rodičovských stretnutí, individuálnych konzultácií, vystúpení žiakov alebo celoškolských piknikov.