• 1. stupeň

    • Prvé roky školskej dochádzky určujú základné nastavenie osobnosti dieťaťa na ďalšie vzdelávanie
          Počiatky formálneho vzdelávania siahajú do dávnej minulosti, menilo sa, vyvíjalo a prispôsobovalo dobe. V dnešnej rýchlo sa meniacej dobe plnej príležitostí vnímame silnú potrebu podporiť pri vyučovaní samotné dieťa, zohľadniť a rozvíjať jeho silné aj slabé stránky, využiť jeho danosti, aby sa úspešne dokázalo prispôsobiť meniacim sa podmienkam, učilo sa vždy s prepojením na praktický život a vytvorilo si pozitívny vzťah k učeniu. Aj preto je naším heslom: „Učíme sa pre život a radi“  
     Od prvého momentu si deti s nami dospelými vytvárajú blízke, až akési rodinné vzťahy. Atmosféra priateľstva a dôvery je pre nás veľmi dôležitá k tomu, aby si deti osvojovali poznatky v pokoji, s radosťou a sami v sebe nachádzali motiváciu učiť sa.  
           Na prvom stupni robíme všetko pre to, aby sme napĺňali individuálne vzdelávacie potreby k spokojnosti detí, ale úzko komunikujeme a spolupracujeme aj rodičmi, tými najväčšími odborníkmi na svoje deti, a nazeráme aj na ich nároky a predstavy pri vzdelávaní ich detí. 

      

     Vyučovací proces = učenie hrami a zážitkami
          Presedieť celú hodinu v laviciach? Pracovať hromadne všetci v jednom tempe? Byť ticho a môcť sa ozvať len na vyzvanie učiteľa? Jednotvárne, denne sa opakujúce aktivity? Takto to u nás nevyzerá. Prostredníctvom nápaditých, zážitkových a hravých aktivít, získavajú naši veseloškoláci skúsenosti a množstvo informácií. Keďže pracujeme v blokoch, deti majú dostatok času venovať sa najmä tomu, čo ich zaujíma. Striedanie činností je vo vyučovacom procese nevyhnutné, nakoľko pozitívne vplýva na sústredenie detí a vyučovanie je pestré. Prepájanie medzipredmetových vzťahov sa realizuje na každej vyučovacej hodine, rôznymi formami. 
          Za prioritu na prvom stupni považujeme podporovanie a prehlbovanie vzťahu k čítaniu, a práve preto sa v každej izbičke nachádza oddychová zóna, ktorú deti využívajú nielen na relaxáciu ale aj na čítanie slovenských či anglických kníh, ktoré majú stále k dispozícii. 
     Keďže doba, v ktorej žijeme, si značne vyžaduje ovládanie informačno-komunikačných technológií, už na prvom stupni vedieme deti k ich využívaniu, na získavanie informácií.

      

     Podpora a rozvoj jedinečnosti
          Od 1. ročníka využívame aktivizujúce metódy a formy práce, ktoré podporujú u detí vnútornú motiváciu a chuť učiť sa. Uplatňovaním individualizácie sa snažíme o to, aby každé dieťa napredovalo v učive svojím tempom a krok po kroku preberalo zodpovednosť za svoju prácu a vedomosti. Pozitíva individualizácie vidíme v tom, že každé dieťa venuje vybranej téme alebo učivu, toľko času, koľko potrebuje. Na hodinách tak vzniká priestor na diskusiu a vzájomné obohacovanie sa v rámci kolektívu, aktívne a prirodzene si trénujú sociálne a komunikačné zručnosti. Deti majú možnosť pri učení striedať polohy a miesta v triede, vyberať si spolužiakov s ktorými diskutujú svoje riešenia, učenie sa pre ne stáva aktivizujúcejším a zmysluplnejším.

      

     Hodnotenie
          Vo Veselej škole musí byť pri učení pohoda. Ani si nevieme predstaviť, žeby sme tú pozitívnu pracovnú atmosféru mali narúšať známkami. Veď každý pracuje, ako vie, každý sa snaží. Každý je obdarený v niečom inom. Preto sa neporovnávame a každý rozvíja sám seba. Deti dostávajú od učiteľa/učiteľky individuálnu priebežnú slovnú spätnú väzbu. Učiteľ/učiteľka vždy citlivo navádza k správnemu postupu alebo riešeniu. A veru to bez známok ide. Veľká časť deti predbieha učivo bežných učebných plánov. Ak nejaké dieťa prechodne štandardné tempo nezvláda, dostáva  starostlivosť v školskom klube alebo je nadviazaná užšia spolupráca s rodinou. Nikto sa však nevníma ako neúspešný. Rodičia sú na prvom stupni informovaný pravidelne v mesačných listoch s individuálnym hodnotením dieťaťa. Tam sa tiež pravidelne dozvedá, či je všetko ok, alebo ak by to bolo potrebné, ako s niečím dieťaťu pomôcť.

      

     Domáce úlohy
          Intenzívne vnímame, že čas s rodinou je veľmi vzácny, keďže dieťa prvého stupňa zo školy odchádza často až po 16:00 hodine. Preto kladieme väčší dôraz na učenie sa v školskom prostredí než na každodennú domácu prípravu. Deti u nás pracujú na týždenných zadaniach, ktoré slúžia na fixáciu vedomostí a zároveň ich vedú k zmysluplnej organizácii svojho času po odchode zo školy. Na základe týchto zadaní väčšinou v podobe pracovných listov alebo textov na písanie môže rodič sledovať, čo sa v škole aktuálne preberá a overiť si, ako jeho dieťa preberané učivo zvláda. V domácom prostredí však veľmi odporúčame čítanie kníh, ktoré si deti môžu požičiavať aj z našej školskej knižnice.

      

     Cestovanie prostrediami Hejného metódy
          Naše vyučovanie matematiky sa podobá ceste vlakom. Tak ako vlak prechádza jednotlivými stanicami, aj žiaci na matematike prechádzajú rôznymi prostrediami Hejného metódy. Pýtate sa, čo  Hejného metóda vlastne je? 
     Autorom tejto metódy je prof. Milan Hejný a je konštruovaná tak, aby dieťa objavovalo matematiku samé a s radosťou. Rozvíja si vyššie myšlienkové procesy, logické myslenie, priestorovú predstavivosť, orientáciu číselnom rade, či v štvorcovej sieti. V Hejného metóde nič nechýba! Výsledky prieskumov ukázali jej veľkú úspešnosť a nám sa to v praxi len potvrdilo.
     Čo je ešte na tejto metóde výnimočné? Dôležitú úlohu vo vedení tu nezohráva učiteľ, ale naše deti. Práve oni si vzájomne pomáhajú, dávajú rady a vysvetľujú si úlohy, s ktorými majú ťažkosti. Preto sa tu deti učia nielen novým matematickým operáciám, ale v role pomocníkov učiteľa si osvojujú rôzne sociálne zručnosti potrebné pre ďalšie úspešné fungovanie v budúcich pracovných skupinách. 


     Obohatenie vzdelávacieho programu o hodiny angličtiny s native speakrom Leem a s Wattsenglish

          V rozvrhu v každom ročníku nájdete aj ďalšie 2 hodín angličtiny s native speakrom. Na prvom stupni využíva náš native speaker Lee pri učení metódu Wattsenglish a metodiku Wow, ktorej zakladateľom je britský lingvista Steve Watts. Proces výučby vychádza z poznatkov psycholingvistiky, metodika bola vyvinutá v spolupráci so psychológmi, pedagógmi a lingvistami. Dieťa sa angličtinu neučí, ale osvojuje si ju prirodzenou cestou - podobne ako materinskú reč. Angličtina sa pre ne stáva prostriedkom, ako sa spoločne hrať. Atraktívny a interaktívny svet WoW! materiálov zaručuje úspech v angličtine absolútne všetkým deťom bez rozdielu. Deti sa s WoW! bavia, neboja sa rozprávať a prirodzene opakujú, čo počujú. Schopnosti dieťaťa sa rozvíjajú tak, aby bez problémov dokázalo reagovať na cudzinca a "prepínať" medzi rodným jazykom a angličtinou. Aby komunikovalo bez vnútornej bariéry, hanblivosti a so správnym prízvukom. Dieťa sa po anglicky učí prirodzene a nenútene, rešpektuje sa jeho hravá individualita a fantázia. Materiály WOW sú akreditované Ministerstvom Školstva SR.

      

     Informatika s Emilom

     Na Veselej škole kladieme dôraz aj na vyučovanie informatiky, pretože si uvedomujeme, že nároky na digitálne zručnosti na trhu práce neustále stúpajú. Žiaci našej školy postupujú na prvom stupni podľa  modernej metódy vyučovania nazývanej Informatika s Emilom. Pomocou nej rozvíjame už od útleho veku nielen moderné informatické myslenie ale aj kritické a analytické uvažovanie.

      

     Stretnutia s predškolákmi

           S deťmi začíname spolupracovať už v predškolskom veku, kde máme možnosť ich nenútenou a hravou formou pripraviť na vstup do školy. Predškolské prípravy bývajú veselé a všestranné, zamerané hlavne na rozvoj matematických predstáv, grafomotoriky, tréning fonematického uvedomovania hlások. Počas organizovania príprav sa nám osvedčilo využívanie metodiky od Eľkonina, v ktorej je tréning uvedomovania si hláskovej štruktúry slova veľmi dobre prepracovaný a dá sa naň plynulo nadviazať v prvom ročníku. Deti sú v pravidelnom kontakte so svojou budúcou učiteľkou, kolektívom a školským prostredím, vďaka čomu nemajú najmenší problém s adaptáciou a vstupom do školy.