• Polročné projekty

    • Na škole sa polročným projektom venujú hlavne intelektovo nadaní integrovaní žiaci, ale radi sa do nich zapoja aj ďalší. Ide o spracovanie témy, ktorá je dieťaťu srdcu blízka. Deti sa so svojou záľubou spracovanou v projekte radi podelia záverečnou prezentáciou svojim kamarátom spolužiakom. Ak má však prezentácia úspech a autor nie je proti, prezentuje sa aj v ďalších ročníkoch :-). Hlavným cieľom polročných projektov je rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov, ich ambíciou je pripraviť ich na štúdium na strednej škole a na život vôbec.

     Prácou na projekte žiak získava a následne rozvíja nasledujúce kompetencie:

     • samoštúdium a samostatná práca,
     • práca s informáciami (ich získavanie, klasifikácia, spracovanie a komparácia),
     • rozvoj a aplikácia kritického myslenia pri preberaní a získavaní informácií,
     • kreativita a originalita pri výbere a následnom spracovaní témy,
     • aplikácia vyšších myšlienkových procesov ako analýza, syntéza, abstrakcia, generalizácia, predikácia, hodnotenie,
     • elaborácia t.j. kladenie dôrazu na celok aj detaily, kompletizácie myšlienok a postupov do celku,
     • argumentácia v prospech, či neprospech získaných informácií,
     • schopnosť vyjadrovať sa spisovne a exaktne,
     • schopnosť prezentovať a obhajovať vlastnú prácu a vlastné názory,
     • schopnosť aplikovať nadobudnuté vedomostí v praxi.

                 Cieľom práce nie je odpis častí kníh a kopírovanie encyklopedického, študijného textu, či odpis internetových stránok. Od každého projektu sa očakáva predovšetkým kritické myslenie t.j. vlastný prínos, postreh, myslenie a názor. Žiak vyjadruje v projekte vlastné myšlienky, názory, postoje, pridáva svoje návrhy, porovnania, argumentácie.

      

     Výber témy

     Tému projektu si žiak volí sám (príp. po konzultácii s učiteľom a rodičom) a nahlási ju triednemu spolu s menom konzultanta (príp. menami viacerých konzultantov). Vybraná téma odzrkadľuje záujmy žiaka, jeho obľúbené činnosti, sféry, ktorým sa venuje mimo školského prostredia. Téma polročného projektu sa odlišuje od učiva preberaného na vyučovacích hodinách, dotýka sa ho len okrajovo alebo v prípade, že sa prelína s bežným učivom, tvorí výraznú informačnú nadstavbu k učivu preberanému na vyučovacích hodinách.

                 Témy sa nahlasujú v 1. polroku v priebehu 4. septembrového týždňa a v 2. polroku v priebehu 2. februárového týždňa. Deviataci pracujú len na jednom projekte za rok (venujú sa prioritne príprave na prijímačky, monitor…), oznamujú tému do konca októbra. Po stanovených termínoch už zmena témy nie je možná. Pri nedodržaní termínu učiteľ bezodkladne informuje rodičov žiaka.

                 Téma v druhom polroku môže byť aj rozpracovaním témy z prvého polroka, pričom tému žiak rozpracuje o uvedený rozsah.

      

     Forma práce

                 Formu projektu si volí žiak sám, na základe zvolenej témy, prípadne po konzultácii s učiteľom-konzultantom.

     Odporúčané formy sú napr.:

     • Plagát o veľkosti minimálne A2 (nie menší) s kresbou a popismi
     • Texty doplnené obrázkami (vlastné rozprávky, príbehy, piesne, scenáre a pod.)
     • Fotografia/e s vlastným popisom
     • Videonahrávka s vlastným popisom,
     • Kresby, maľby, grafické práce s vlastným popisom
     • 3D výtvory – stavby/modely/konštrukcie, pomôcky, hračky a pod. s vlastným popisom
     • Pokus s vlastným popisom
     • Počítačový program s vlastným popisom
     • Experimenty s vlastným popisom
     • Ankety s vlastným popisom

      

     Konzultácie s učiteľmi školy a externými odborníkmi

     Triedny učiteľ predovšetkým oboznámi žiakov a rodičov s podmienkami písania projektu. Počas roka pôsobí na žiakov motivačne, povzbudzuje a podporuje ich, napomáha k časovej organizácii písania, pomáha sprostredkovať konzultácie s detí s kolegami internými konzultantmi.

     Interný konzultant môže byť triedny učiteľ alebo učiteľ školy, s ktorým dieťa/žiak konzultuje svoju prácu po formálnej aj obsahovej stránke, žiak si ho vyberá podľa zámeru projektu (napr. ak je projekt zameraný prírodovedne, vyberie si konzultanta učiteľa prírodovedy).

     Externý konzultant je akýkoľvek odborník (môžu byť aj viacerí), ktorý žiaka usmerňuje po odbornej stránke v jeho vybranej oblasti (nevylučuje sa rodinný príslušník dieťaťa alebo priamo rodič). Aj keď má dieťa externého konzultanta, formálnu (prípadne aj obsahovú) stránku svojej práce konzultuje s učiteľom školy- triednym alebo interným konzultantom.

      

     Štruktúra práce

     Práca pozostáva z týchto častí:

     • titulná strana (forma uvedená na stránke),
     • poďakovanie (nepovinná časť),
     • abstrakt v slovenskom aj anglickom jazyku (od 5. ročníka)
     • obsah (od 4. ročníka),
     • úvod,
     • jadro,
     • záver,
     • literárne zdroje, bibliografické odkazy (použitá literatúra),
     • prílohy.

     Zmena štruktúry práce je možná po súhlase triedneho učiteľa, ak je konzultantom, alebo konzultanta – učiteľa školy.

     Vzor štruktúry textu je uvedený pod textom. Riadkovanie 1,5, typ písma Calibri (Základní), veľkosť 12 (žiaci 1. a 2. ročníka v dokumente používajú veľkosť 14 alebo píšu rukou na poster).

     Práca spĺňa požadovaný minimálny rozsah textu, pričom obrázky nie sú súčasťou minimálneho rozsahu (obrázky môžu byť umiestnené v texte alebo sú súčasťou príloh, obrázky väčšie ako polovica strany sú vždy súčasťou prílohy).

      

     Rozsah práce podľa jednotlivých ročníkov

     1.ročník – vlastné popisy a texty na 1 stranu A4 (Calibri veľkosť 14) + obrázky alebo jednostranový plagát o veľkosti minimálne A2 (nie menší) s kresbou a popismi

     2.ročník – vlastné popisy a texty na 2 strany A4 (Calibri veľkosť 14) + obrázky alebo dvojstranový plagát o veľkosti minimálne A2 (nie menší) s kresbou a popismi

     1. ročník – vlastné popisy a texty na 3 strany A4 + obrázky, plagát môže byť súčasťou prezentácie
     2. ročník – vlastné popisy a texty na 4 strany A4 + obrázky
     3. ročník – vlastné popisy a texty na 5 strán A4 + obrázky
     4. ročník – vlastné popisy a texty na 6 strán A4 + obrázky
     5. ročník – vlastné popisy a texty na 7 strán A4 + obrázky
     6. ročník – vlastné popisy a texty na 8 strán A4 + obrázky
     7. ročník- vlastné popisy a texty na 9 strán A4 + obrázky (jeden projekt za školský rok)

      

     Literárne zdroje, bibliografické odkazy (použitá literatúra)

                 Žiak pri písaní polročnej práce pracuje s literárnymi zdrojmi, ktoré vopred konzultuje so svojim konzultantom.

     V práci žiak použije a uvedie v bibliografii nasledujúci počet zdrojov:

     1. ročník – literárny zdroj nie je potrebné uvádzať
     2. ročník – minimálne 1 knižný zdroj alebo časopis, môžu uviesť 2 odkazy na internetové stránky venujúce sa zvolenej problematike
     3. ročník – minimálne 1 knižný zdroj alebo časopis a 2 odkazy na internetové stránky venujúce sa zvolenej problematike
     4. ročník – minimálne 2 knižné zdroje alebo časopisy a 3 odkazy na internetové stránky venujúce sa zvolenej problematike

     5.ročník – minimálne 2 knižné zdroje alebo časopisy a 3 odkazy na internetové stránky venujúce sa zvolenej problematike

     6.ročník – minimálne 3 knižné zdroje alebo časopisy a 4 odkazy na internetové stránky venujúce sa zvolenej problematike

     1. ročník – minimálne 3 knižné zdroje alebo časopisy a 4 odkazy na internetové stránky venujúce sa zvolenej problematike
     2. ročník – minimálne 4 knižné zdroje alebo časopisy a 5 odkazov na internetové stránky venujúce sa zvolenej problematike
     3. ročník – minimálne 4 knižné zdroje alebo časopisy a 5 odkazov na internetové stránky venujúce sa zvolenej problematike

      

     Citovanie bibliografických odkazov

     Kniha

     Priezvisko, Meno. Názov diela. Rok vydania, strany.

     Príklad: Mrkvička, Ján. Ako pestovať koreňovú zeleninu. 2020, s. 21-22.

     Časopis

     Priezvisko, Meno. Názov článku. In: Názov časopisu. Rok vydania, číslo, strany.

     Príklad: Mrkvička, Ján. In: Záhradkár. 2020, č.2, s. 23.

     Internetový zdroj

     Pri využívaní internetových zdrojov žiak nesmie používať voľne editovateľné zdroje (wikipedia atď.) alebo stránky obsahujúce referáty iných žiakov. Je potrebné uvádzať celý link pri texte, videách a obrázkoch, nie len www.google.sk.

      

     Odovzdanie práce a prezentácia práce

                 Žiak odovzdáva prácu najneskôr 3 dni pred termínom prezentácií projektov v elektronickej podobe (práca vrátane slidov k prezentácii). Pri nedodržaní termínu učiteľ bezodkladne informuje rodičov žiaka. Prezentácia sa realizuje v prvom polroku v týždni po vianočných prázdninách (január- prvý týždeň po návrate do školy) a v druhom polroku posledný májový týždeň (termín prezentácií deviatakov). Žiak svoj projekt prezentuje minimálne pred svojimi spolužiakmi. Po dohode učiteľa a žiaka je možné dohodnúť prezentáciu aj v iných triedach alebo pred ďalším publikom.

                 Žiaci od 4. ročníka (záujem žiaka v nižšom ročníku je len vítaný) prezentujú svoje práce prostredníctvom programov určených na prezentáciu (napr. PowerPoint).

     Minimálny rozsah slidov na prezentáciu podľa ročníkov (nezahŕňa úvodnú stranu- názov témy a meno autora, literárne zdroje a pod.):

     1. ročník – minimálne 4 slidy
     2. ročník – minimálne 5 slidov
     3. ročník – minimálne 6 slidov
     4. ročník – minimálne 7 slidov
     5. ročník – minimálne 8 slidov
     6. ročník – minimálne 9 slidov

     Slidy slúžia ako oživenie prezentácie, ako oporný bod pre prezentujúceho a poslucháčov.

      

     Hodnotenie

     Prácu žiaka hodnotí konzultant- učiteľ školy alebo triedny učiteľ v prípade projektu s externým konzultantom. Hodnotenie je slovné formou správy prostredníctvom EduPage. Učiteľ hodnotí nasledujúce oblasti:

     • výber a náročnosť zvolenej témy,
     • spracovanie témy po technickej stránke,
     • spracovanie témy po obsahovej stránke,
     • spracovanie témy po vizuálnej stránke,
     • vlastný prínos žiaka k zvolenej téme,
     • odprezentovanie témy,
     • zodpovedanie na položené otázky od zúčastnených.

      

     Archivácia

     Polročné projekty a ich hodnotenia sa archivujú v elektronickej podobe po dobu 5 rokov (plagáty v podobe fotografií).

     Za archiváciu je zodpovedný koordinátor pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.

      

     Záverečné ustanovenie

     1. Tieto kritéria nadobúdajú platnosť dňa 1. 9. 2021

      

     VZOR-polročných prác.doc