• Metódy a formy práce

    • Textová podstrana

    • To ako bude vyzerať svet zajtra, vo veľkej miere závisí od fantázie tých, čo sa práve učia čítať.“ Astrid Lingrenová

     Učitelia uprednostňujú metódy a formy práce, ktoré sú pozitívne emocionálne vnímané a prijímané žiakmi aj učiteľmi, podporujú kooperáciu a sociálnu súdržnosť, vnútorne motivujú a aktivizujú žiakov:

     námetové vyučovanie – prepájanie predmetov a činností prostredníctvom jednej ústrednej témy/myšlienky, ktorá v rôznych podobách, v predmetoch a činnostiach dňa (týždňa), dáva učeniu zmysel, učí žiakov vnímať a vytvárať rôzne druhy spojení a prepojení v živote. Žiaci sú vedení aj k samostatnému rozvíjaniu jednotlivých myšlienok a tém, k tomu, aby sami prispievali k rôznorodosti aktivít a činností na rozvíjanie ústrednej témy.

     kooperatívne vyučovanie – vyučovanie spoluprácou vo dvojiciach a skupinách je účinným katalyzátorom nadobúdania komunikačných a sociálnych zručností. Umožňuje deťom deliť si úlohy a preberať zodpovednosť za jednotlivé úlohy, presadzovať vlastné myšlienky a postupy, spolupracovať pri dosahovaní spoločného cieľa, podriadiť svoje vlastné predstavy spoločnému prospechu, prispôsobiť sa väčšine, zažívať spoločne radosť zo spoločných výsledkov, z dobre vykonanej práce. Spoločná práca na spoločných cieľoch deti motivuje podávať dobré výkony, potencuje osobné vklady každého.

     tvorivá dramatika – vyučovanie predstieraným prehrávaním situácií skutočného života je prirodzeným prostriedkom učenia sa detí, „hranie sa na …“, „čo by bolo keby“ je deťom blízke a stiera hranice medzi hrou a akademickým vzdelávaním. Zvyšuje motiváciu detí, pripravuje ich pre život.

     výskumné metódy – deti samé sú pozorovateľmi rôznych spoločenských a prírodných javov, tvoria rozhovory, prieskumy, ankety, získavajú poznatky z rozmanitých druhov experimentov. Učia sa formulovať svoje hypotézy a overovať ich vlastnou skúsenosťou.

     zážitkové učenie – „lepšie je raz zažiť ako stokrát počuť“, vyučovanie prostredníctvom reálnych zážitkov je jedným z najúčinnejších spôsobov nadobudnutia skúsenosti, preto vytvárame pestrú paletu zážitkov v situáciách reálneho života.

     metódy rozvíjajúce pozitívny vzťah k čítaniu – čítanie zaujímavých zábavných, dobrodružných textov, spoločné skupinové čítanie, dramatizácia čítaných textov, diskusie o prečítaných textoch, zhotovovanie textových a obrázkových záznamov o prečítaných textoch.

     práca na projektoch – žiaci si podľa svojich preferencií vyberajú témy pre svoje projekty alebo svojim spôsobom spracúvajú načrtnutú tému. Rozvíjajú si tvorivý prístup, samostatné myslenie, vlastnú aktivitu, sebahodnotenie, prezentačné schopnosti, zodpovednosť.

     metódy otvoreného vyučovania z voľných textov – žiaci sa učia zoznamovať sa s rôznymi druhmi textov z encyklopédií, z učebníc, z počítača, z internetu. Učia sa spracovávať rôzne druhy textov, všímať a vyťahovať podstatu, tvoriť vlastné poznámky, vytvárať si svoj vlastný spôsob učenia sa, sprostredkovať svoje poznanie spolužiakom, učiteľovi.

     učenie prostredníctvom hier – učenie a tréning jednotlivých vedomostí a schopností hraním vzdelávacích, výchovných, spoločenských, stolových, pohybových, konštrukčných hier.

     práca s učebnými pomôckami – osvojovanie a precvičovanie učiva formou skladačiek, didaktických hračiek, učebných pomôcok, vytvárania vlastných učebných pomôcok, modelov.

     blokové vyučovanie – prepájanie viacero predmetov do blokov, umožňuje uplatniť medzipredmetové vzťahy, zefektívňuje výučbu, znižuje záťaž žiakov.

     vyučovanie v rôznom prostredí – okrem školských tried využívame aj iné priestory školy, exteriér školy, mimoškolské vzdelávacie podujatia, exkurzie a pod.