• Školská psychologička, výchovná a kariérová poradkyňa

   • Mgr. Iveta Hrušovská   
                                                                                                                            
    V prípade potreby ma neváhajte kontaktovať telefonicky: 0917 085 604, mailom: iveta.hrusovska@veselaskola.sk, alebo priamo cez Edupage. 

     

        

                                                                                                                                     

    Volám sa Iveta Hrušovská a ako školská psychologička sa usilujem v spolupráci so žiakmi, rodičmi, učiteľmi, vedením školy a inými odborníkmi, vytvárať v škole prostredie, kde sa každé dieťa cíti prijímané, hodnotné a kde má možnosť naplno rozvíjať svoje schopnosti, záujmy a predpoklady.

    Obrátiť sa na mňa môže každý žiak, rodič, učiteľ, v akejkoľvek problémovej či ťaživej situácii súvisiacej so školu, učením, výchovou, vzťahmi, akútnou krízou, ale tak isto aj v situáciách, ktoré nemusia byť na prvý pohľad vnímané ako problémové, keď má dieťa či dospelý pochybnosti, nezodpovedané otázky, prežíva nepohodu, alebo len potrebuje kontakt, priestor na rozhovor. 
    V spoločnej komunikácii zisťujeme aktuálne potreby žiaka, rodiča či učiteľa a po vzájomnej dohode nastavujeme postupné kroky vedúce k požadovanej zmene. 

    Aktívne sa zúčastňujem každodenného diania v škole, pohybujem sa v priestoroch školy, komunikujem so žiakmi a učiteľmi, vnímam ich správanie počas prestávok a vyučovania, pozorujem ich fungovanie a  vzťahy. Poznám kultúru, princípy, atmosféru školy, ako aj jednotlivých učiteľov, štýl ich práce a používané metódy. Žiaci ma vnímajú ako súčasť prostredia školy a bez obáv či predsudkov prichádzajú hovoriť o tom, čo ich trápi, s čím by potrebovali pomôcť a poradiť alebo sa len chcú podeliť o zážitok či radosť.

    Žiaci, ktorí sa z akýkoľvek dôvodov zdráhajú osloviť ma priamo, majú možnosť využiť uzamknutú „tajnú skrinku“, kam môžu vhodiť lístoček s problémom, situáciou, ktorá ich ťaží a ja následne volím vhodný postup ako k dieťaťu pristúpiť, aby sme nadviazali spoluprácu a spoločne danú situáciu vyriešili.

     

    Hlavné oblasti mojej odbornej činnosti:

    poradenská:                                                                                                                                                                                                                                                                           - poskytujem konzultácie, individuálne a skupinové poradenstvo žiakom, rodičom, učiteľom v oblasti:  

    • výchovnej – neadekvátne zmeny v spávaní, porušovanie pravidiel a dohôd, odmietanie spolupráce, neplnenie povinností, rizikové správanie,...   
    • vzdelávacej – rôzne vzdelávacie ťažkosti, zhoršený školský výkon, ne/vhodný učebný štýl, voľba povolania,... 
    • osobnostnej, vzťahovej – zvládanie záťaže, práca s trémou, rovesnícke konflikty, budovanie sebavedomia, začleňovanie do kolektívu, akútna krízová situácia v rodine,... 
     

    diagnostická: 
    - poznávam osobnosť žiaka, jeho schopnosti, predpoklady, osobnostné vlastnosti 
    - identifikujem intelektové nadanie a poruchy učenia 
    - identifikujem vhodný učebný štýl u konkrétneho žiaka
    - zisťujem úroveň školskej zrelosti 
    - analyzujem stav klímy jednotlivých triednych kolektívov ako aj celkovej klímy školy
    - sledujem  a analyzujem výchovno-vzdelávací proces v jednotlivých triedach

    preventívna:
     -  vytváram a realizujem špeciálne programy napomáhajúce zdravému rozvoju osobnosti žiakov (sebapoznávanie, budovanie pozitívnych vzťahov, spolupráca, tolerancia k odlišnosti, efektívna komunikácia a riešenie konfliktov,...)   
    - ako aj programy zamerané na elimináciu patologických javov (zneužívanie návykových látok, šikanovanie, záškoláctvo, radikalizácia, sebapoškodzovanie, poruchy príjmu potravy,…)
    - sledujem adaptačný proces žiakov v prvom ročníku ako aj žiakov vo vyšších ročníkoch pri prestupe z inej školy a pomáham pri nastavovaní vhodných opatrení pre plynulejšiu adaptáciu

    intervenčná: 
    - vytváram spolu s učiteľským kolektívom a vedením školy podmienky pre uskutočňovanie pozitívnych zmien v postojoch a správaní žiaka  
    - napomáham učiteľom a rodičom spracovávať ich postoje a prežívanie, ktoré sa u nich objavujú v súvislosti s určitými prejavmi správania u detí 
    - napomáham riešeniu situácie či vzťahu medzi učiteľmi, rodičmi a žiakmi   
    - participujem na procese integrácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (žiaci s nadaním, ako aj žiaci s vývinovými poruchami učenia)
    - podieľam sa na vypracovaní individuálnych vzdelávacích plánov
    - úzko spolupracujem a podporným týmom školy (špeciálny pedagóg, pedagogický asistent, výchovný poradca) ako aj s vedením školy, pri nastavovaní inkluzívneho smerovania školy, ktorého podstatou je zohľadňovať špecifické potreby každého žiaka
    - spolupracujem s poradenskými zariadeniami a centrami, pripravuje podklady na odborné vyšetrenia