• Poplatky

    • Vo Veselej škole Vás rodičov radi odbremeníme od všetkých povinností súvisiacich s nákupom školských pomôcok, písacích, výtvarných a hygienických potrieb. Výhodou pre nás je, že nám v škole nikdy nič nechýba, všetky deti majú zabezpečené všetko potrebné a v tej najlepšej kvalite. Tiež nevyberáme ďalšie poplatky súvisiace so školskými akciami, výletmi, ktorých je u nás neúrekom :-). Nemusíte dokonca ani chystať desiaty, o ktoré sa tiež radi postaráme. Školné zahŕňa aj pokrytie výučby hodín angličtiny s native speaktrom (jeden 90 minútový blok týždenne). Pre Vaše dieťa si potrebujete zabezpečiť len telesný úbor a prezuvky.

      

     Mesačné školné 95 eur sa uhrádza do 15. dňa v mesiaci za daný mesiac na číslo účtu:

     SK19 5600 0000 0049 0794 9001, do poznámky sa uvedie: skolne – meno dieťaťa

      

     Výška mesačného poplatku za ŠKD je 18 eur a tiež už akcie v rámci ŠKD nie sú navyše spoplatňované.

     Prosíme uhrádzať do 15. dňa v mesiaci za daný mesiac na číslo účtu:

     SK19 5600 0000 0049 0794 9001, do poznámky sa uvedie: SKD – meno dieťaťa

      

     Výška školného v 5. až 9. ročníku je 85 až 60 eur, v závislosti od roku otvorenia daného ročníka.

      

     Platba za olovrant - platia rodičia len za deti, ktoré využívajú školské olovranty (v ponuke pečivo- 75 centov, jogurt- 55 centov, celozrnný/grahamový rožok/žemľa 30 centov). Deti si môžu nosiť olovrant aj z domu. Olovranty zabezpečené školou rodičia uhrádzajú štvrťročne podľa individuálnej spotreby dieťaťa. Konkrétna výška sumy k úhrade je k štvrťroku zaslaná rodičovi. Priebežnú spotrebu si rodič môže preveriť u vychovávateliek, v prípade druhostupniarov u pani Zuzany Andrašikovej. Rodič sumu za olovranty uhrádza na číslo stravovacieho účtu školy:

     SK36 5600 0000 0049 0794 2002, do poznámky sa uvedie: olovrant – meno dieťaťa

     Platby za obedy sa uhrádzajú na účet jedálne (v časti „Obedy“)

     Ak máte u nás viac detí, ste v sociálnej núdzi alebo sa dostanete do finančnej tiesne (napr. strata zamestnania), môžete požiadať o zníženie poplatkov podľa nasledujúcich tlačív:

     Ziadost-o-znizenie-mesacneho-prispevku-SSKD.odt

     Ziadost-o-znizenie-mesacneho-prispevku-surodenecka-zlava.odt

     Ziadost-o-znizenie-mesacneho-prispevku-socialna-nudza.odt

     Ziadost-o-znizenie-mesacneho-prispevku-SSKD-socialna-nudza.odt