• Rada školy

    • Najbližšie zasadnutie rady školy sa bude konať 14. 6. 2023 o 16:15. V prípade záujmu o účasť kontaktujte predsedkyňu rady školy telefonicky 0905 312 349.

     V prípade potreby kontaktujte predsedkyňu rady školy: nadezdasintalova@gmail.com

     Členovia rady školy

     za rodičov:

     Mgr. Viktória Norko Marková, DiS. art.

     Mgr. Jana Nehilová

     za pedagogických zamestnancov:

     Mgr. Jozef Čech

     Mgr. Peter Krajcer

     za zriaďovateľa:

     Mgr. Jana Kapová PhD.

     Rastislav Pribulla

     Mgr. Nadežda Šintalová

     ČINNOSŤ RADY ŠKOLY

     Rada školy sa vyjadruje ku skutočnostiam, ustanoveným v § 5 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z. z.. Riaditeľ predkladá rade školy na vyjadrenie:

     • návrhy na počty prijímaných žiakov a návrhy na počty tried (maximálne a minimálne počty detí alebo žiakov sú uvedené v zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) ),
     • návrh školského vzdelávacieho programu a výchovného programu (definované v školskom zákone v § 5 až § 8, štátne vzdelávacie programy sú zverejnené na internetovej stránke Štátneho pedagogického ústavu),
     • návrh rozpočtu,
     • správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach (v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a Metodického usmernenia MŠ SR č. 9/2006-R z 25. mája 2006 k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 z. z.),
     • správa o výsledkoch hospodárenia školy alebo školského zariadenia (zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení),
     • koncepčný zámer rozvoja školy alebo školského zariadenia rozpracovaný najmenej na dva roky a každoročne jeho vyhodnotenie,
     • informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu,
     • návrh na vyradenie školy alebo školského zariadenia zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky alebo zaradenie do siete (§ 15 až § 23 zákon č. 596/2003 Z. z. – Sieť škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania Slovenskej republiky, zaraďovanie, vyraďovanie a zmeny v sieti).

      

     Na čo rada školy nemá kompetencie:

     Rada školy nerieši problémy, ktoré patria výhradne do kompetencie riaditeľa školy alebo školského zariadenia, jeho zástupcov alebo zamestnávateľa, napríklad podľa § 5 zákona č. 596/2003 Z. z., určovanie úväzkov pedagogických zamestnancov, pracovno-právne vzťahy, platové náležitosti zamestnancov a pod.

     Rada školy nemá kompetenciu vykonávať kontroly podľa zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov. Rady školy plnia len funkciu verejnej kontroly v súlade s § 24 zákona č. 596/2003 Z. z.. Ak sa na radu školy obrátia zamestnanci alebo rodičia s informáciou o pochybení zo strany školy, odporúča sa, aby ju rada školy v odôvodnených prípadoch podstúpila orgánom kompetentným na kontrolu. Predovšetkým vedeniu školy, poprípade Štátnej školskej inšpekcii alebo ďalším kompetentným orgánom.

     Rada školy nemá kompetenciu vstupovať za účelom kontroly do výchovno-vzdelávacieho procesu, kabinetov, zariadení školského stravovania a pod.

     Rada školy nemá kompetenciu riešiť sťažnosti v súlade so zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. Stáva sa, že sa na radu školy obrátia „ich voliči“ so sťažnosťami na prácu učiteľa, riaditeľa, na šikanovanie žiaka a pod.. Rada školy by mala postupovať podobne ako v prvom prípade, aby sa predišlo nedorozumeniam a v prípade preukázania pochybenia sa situácia riešila.

     Rada školy nemá kompetenciu vyhlasovať výberové konanie na funkciu riaditeľa školy alebo školského zariadenia. Je to kompetencia zriaďovateľa.

     Rada školy nemôže zabezpečovať voľby do novej rady školy, ak jej končí funkčné obdobie. Za ustanovenie rady školy zodpovedá zriaďovateľ, voľby zabezpečuje riaditeľ podľa vyhlášky č. 291/2004 Z. z.

     Rada školy nemá kompetenciu ukladať úlohy riaditeľovi ani zamestnancom.