• Školský klub detí

    • Textová podstrana

    • Iba tam, kde sa stretávajú deti, existuje reálna šanca na zábavu.“ (Mignon McLaughlin)

     Súčasťou školy je školský klub detí. Na svoju činnosť využíva kmeňové školské triedy, knižnicu, herňu, ďalšie školské miestnosti, školský dvor a okolie školy. Ponúka deťom (žiakom 1.-5. ročníka) zmysluplné využitie času po skončení vyučovania do 16.30. Výchova a vzdelávanie v školskom klube sa realizuje v týchto tematických oblastiach:

     – vzdelávacia oblasť,

     – spoločensko-vedná,

     – pracovno-technická,

     – prírodovedno-environmentálna,

     – esteticko-výchovná (výtvarná, hudobná, literárno-dramatická),

     – telovýchovná, zdravotná a športová (turistická).

                 Ponukou školského klubu sú nepravidelné aktivity: hostia z rôznych oblastí, divadelné predstavenia na dvore, rôzne predstavenia a exkurzie v meste… aj pravidelné aktivity: Zumba, moderný tanec, spevokol, futbal, gymnastika, loptové hry.

                 Školský klub ďalej poskytuje deťom relaxačné, odpočinkové aktivity, voľné aktivity na čerstvom vzduchu na krásnej veľkej školskej záhrade, rozvíja záujmy detí a ich nadanie.