• Matematika

     • Naučiť matematiku dokáže každý. Ale zapáliť srdiečka detí pre matematiku dokáže len skvelý učiteľ.“   profesor Hejný

      Keď necháte ľudí menovať, ktoré predmety na škole boli ich neobľúbené, matematika bude jasný favorit. Nielen žiaci základných škôl majú z matematiky traumu, nechápu ju, ba priam nenávidia. Stotožňujú sa s hlboko zakoreneným názorom, že matematika je len pre „niektorých vyvolených, múdrych a šikovných“. Na našej škole preto inovujeme systém tradičného vyučovania matematiky a prebúdzame v žiakoch záujem o matematiku, pričom výučba ostáva stále v súlade so Štátnym vzdelávacím programom.

      Využívame nové metódy vyučovania, vďaka ktorým sú žiaci počas hodín aktívnejší, sami objavujú, rozmýšľajú o súvislostiach a diskutujú. Jednou z metód, ktorým sa na škole vyučuje je tzv. Hejného metóda, ktorá vychádza z pedagogického konštruktivizmu. Podľa pedagogického konštruktivizmu žiak prichádza do školy, aby premýšľal nad tým, čo vie a aby aktívne rozvíjal svoje poznanie.

      Na rozvoj matematickej predstavivosti a rôznych matematických vzťahov a operácií využívame rozličné didaktické prostredia a pomôcky Hejného metódy.

      • IT technológie vo výučbe

      • K vyučovaniu používame IT technológie: interaktívne tabule sú v každej triede, notebooky a tablety máme vždy k dispozícii. 

       V rámci výuky matematiky využívame tiež interaktívny program Alf, ktorý dokáže zaujať svojou jednoduchosťou a je nenáročný obsluhou. Motivuje nás vo všetkých tematických celkoch, pri testových úlohách si overujeme svoje vedomosti, ale hlavne si to spolu užívame. Na online precvičovanie využívame aj programy ako Smartbooks, matika.in, viemematiku.sk. 

      • Hejného metóda vo vyučovaní

      • Hodiny matematiky žiakov bavia, tešia sa na nich, sú pestré na rozmanité činnosti, pri ktorých sa žiaci učia vždy niečomu novému. Žiaci sú vedení k vzájomnej spolupráci, ponúkajú si pomoc, vysvetľujú si "učivo" navzájom. Ďalším pozitívom je, že sa deti učia pracovať s chybou, ak sa chyby dopustia, snažia sa hľadať iné riešenie, ktoré vedie k správnemu výsledku. S tým súvisí aj to, že veľa matematických úloh má viac riešení, ktoré si deti navzájom zdieľajú, taktiež niektoré úlohy riešenia nemajú a je na žiakoch overiť a vysvetliť dôvody prečo je to tak. 

    • Hodiny matematiky sú naplnené intenzívnou prácou detí, postupným budovaním ich matematických zručností, poznávaním, chápaním zákonitostí, argumentáciou, a predovšetkým veľkou radosťou žiakov z novo objaveného. 

     Hejného metóda u žiakov rozvíja schopnosť logického myslenia a tvorivosť a prebúdza v nich prirodzenú radosť z objavovania nových vedomostí. Žiaci si pri vyučovaní týmto spôsobom budujú svoje poznatky sami, k odhaľovaniu nových poznatkov dochádza pomocou riešenia sérií gradovaných príkladov. Vyučovanie prebieha na základe vlastných skúseností žiakov, v známych prostrediach, učiteľ deťom nepodáva hotové informácie, žiaci kúzlo matematiky objavujú sami.

                                                                                                      matematikárka Majka Majovská