• Výtvarná výchova

    • „Moja ruka mi hovorí, čo myslím.“ Pablo Picasso

           Tento citát sa dá aplikovať na deti už od útleho veku, ktoré sa okrem iného vyjadrujú aj prostredníctvom výtvarného prejavu. Je to prostriedok komunikácie a poznávania. Každý jedinec vníma svet okolo seba vlastnými očami a taktiež ho vyjadruje svojimi výtvarnými prostriedkami. Rukou hovorí to, čo vníma, na čo myslí. Výtvarná výchova spája citovú a rozumovú zložku prejavu. Vývin prechádza od čmáraníc, cez náhodný realizmus až po vedomé stvárnenie. V predškolskom veku deti znázorňujú postavy a zvieratá, stvárňujú na základe vnútorných podnetov. Na základnej škole a postupne na druhom stupni základnej školy deti vnímajú a stvárňujú skutočnosť na vyššej úrovni ako doposiaľ. V pubertálnom veku precíznejšie stvárňujú skutočnosť. Tieto vývinové štádiá uchopíme a podporíme v ďalšom vývoji.

     Výchova k umeniu na druhom stupni Veselej školy zahŕňa výtvarné činnosti, prostredníctvom ktorých žiaci spoznávajú vyjadrovacie prostriedky vizuálnych umení (kresby, maľby, grafiky, plastiky, fotografie, dizajnu, architektúry, videa a filmu). Ťažiskom výchovy je práca žiakov s výtvarnými materiálmi, technikami a nástrojmi. Samotná práca začína vymyslením nápadu, cez nachádzanie formy – spôsobu vyjadrenia, až po realizáciu prostredníctvom výtvarnej techniky. Vďaka týmto činnostiam žiaci lepšie rozumejú vizuálnym znakom, vizuálnej kultúre a tradícii, získavajú schopnosti porozumieť, reklame, filmu, dizajnu, architektúre, vlastne celému obrazu sveta okolo nich.

     Výtvarná výchova na našej škole sa opiera o vzdelávacie štandardy, čo sú programy rôznych činností a príležitostí na rozvoj individuálnych možností žiakov. Jednotlivé ciele sú konkretizované vo výkonovom štandarde. Ku každému výkonu sa priraďuje obsahový štandard a jemu sú podriadené tematické celky. Jednotlivé témy sú koncipované na to, aby mohli deti hľadať, pátrať, objavovať a skúmať.

     Hlavným cieľom výtvarnej výchovy je  skrze aktívnych činností uviesť deti do vizuálnej kultúry a komunikácie – na úrovni poznania i vlastného vyjadrovania. Ďalšími našimi cieľmi je spoznávanie vyjadrovacích prostriedkov, rozvoj pozorovacích schopností, rozvíjanie tvorby vlastných myšlienkových konceptov, poznávanie diel rôznych autorov a štýlov, osvojovanie si postojov.

     Okrem plnenia obsahových a výkonových štandardov je cieľom výtvarnej výchovy na Veselej škole dôkladnejšie priblíženie techník ako je grafika (linoryt), maľba na hodváb, kašírovanie objektov, vyšívanie, reinštalácia, svetelné graffity, mailart, animovaný film (stopmotion), maľba na rôzne materiály (keramika, sklo, drevo, textil...). V neposlednom rade je cieľom aj účasť na niektorých výtvarných súťažiach na Slovensku aj v zahraničí.

     „Umenie by malo byť niečím, čo oslobodzuje vašu dušu, provokuje predstavivosť a povzbudzuje ľudí, aby išli ďalej.“ Keith Haring

                                                                                                                                                                 výtvarníčka Zuzka Šimoňáková