• Dejepis

     • Ako vnímame dejepis?

     • „Dejiny netvoria len minulosť, dejiny ovplyvňujú náš každodenný život a formujú budúcnosť.“ Tento predmet predstavuje pre žiakov akési okno, cez ktoré môžeme nazrieť do minulosti. Na našich hodinách postupne prechádzame všetkými etapami života ľudstva od praveku až po súčasnosť.

      Počas vyučovania sa snažíme dávať deťom priestor na diskusiu, doplňujúce otázky i na vyjadrovanie vlastných názorov. Myslíme si, že hodinu by nemal vytvárať len učiteľ, ale je spoločným dielom všetkých, ktorí sa na nej zúčastňujú. Podľa nášho názoru by žiaci nemali byť iba poslucháčmi, ale mali by dostávať potrebné množstvo priestoru na vyjadrenie sa.

     • Návštevy historických miest a expozícií 

     • Bežnú výučbu pravidelne obohacujeme o návštevu múzeí, kaštieľov či hradov. V poslednej dobe sme spoznali Krajské múzeum v Prešove, kde sme absolvovali prezentácie o lekárnictve, hasičstve či ľudových tradíciách a mnoho ďalšieho. K minulosti sme pričuchli aj na hrade v Starej Ľubovni, Vojenskej expozícii Michala Strenka, ale aj v kaštieli vo Finticiach či v múzeu v Solivaroch. 

     • Historické dni v škole 

     • Historické dni v škole, počas ktorých sa žiaci aj učitelia oblečú do kostýmov z vybraného dejinného obdobia. Takáto vizualizácia historických postáv a udalostí u žiakov vyvolá väčší záujem o preberané učivo. 

     • Dejiny prostredníctvom moderných technológií 

     • V rámci vyučovania dejepisu využívame aj interaktívne technológie. Prezentácie, videá, mapy, obrázky či úlohy na opakovanie v rôznych interaktívnych programoch sa stali pravidelnou súčasťou našich spoločných hodín dejepisu. Z interaktívnych programov decká najviac obdivujú program Alf, kvízy na Flippity i Kahoot alebo aj Escape game

   • Fotogaléria

     •