• Informatika

      • Informatika na Veselej škole 

      • Na Veselej škole kladieme veľký dôraz na vyučovanie informatiky, pretože si uvedomujeme, že nároky na digitálne zručnosti na trhu práce neustále stúpajú. V blízkej budúcnosti budú všetky profesie vyžadovať digitálne kompetencie, ktoré je nevyhnuté u detí budovať už teraz. Štátom predpísané témy a ciele vzdelávania v tejto oblasti momentálne dostatočne nereflektujú trendy a dynamiku rastu nárokov na digitálne zručnosti. Preto sa pri vyučovaní snažíme obohacovať štandardné učivo, uchopiť ho pomocou edukačných robotických hračiek, moderného softvéru a prispieť k budovaniu kvalitnejších informatických základov u našich žiakov než je bežné na ZŠ.  

      • Kancelárske zručnosti 

      • Na druhom stupni sa žiaci najskôr oboznamujú s používaním vlastného konta EDUPAGE, kde komunikujú s učiteľmi, sledujú si svoje známky či upozornenia na písomky a projekty. Potom zameriavame pozornosť na prácu s vybranými kancelárskymi programami Office365. Každé dieťa má zriadené vlastné študentské OFFICE KONTO, v ktorom môže pracovať nielen v škole, ale aj z domu. Naši žiaci si už na ZŠ osvoja prácu s najmodernejším kancelárskym softvérom.  

      • Micro Bit 

      • Vďaka projektu ENTER od T-Comu máme na našej škole MICROBITY s rôznym príslušenstvom. Prostredníctvom tejto edukačnej robotickej hračky si žiaci rozvíjajú svoje programátorské zručnosti a logické myslenie. Postupujeme od jednoduchších projektov až po komplexnejšie, ako momentálne Smart Home. Pre viac info klikni vyššie. 

      • Workshopy a projektové vyučovanie 

      • Realizujeme aj informaticko-robotické workshopy a projektové vyučovanie, ktoré našim žiakom poskytujú širšie možnosti nadobúdania poznatkov a oboznamovania sa s novinkami vo svete IT. Pre viac informácii kliknite vyššie na dalšiu podstránku. 

       Nezabúdame ani na oblasť 3D modelovania. Túto problematiku plánujeme  po zakúpení 3D tlačiarne v primeranej miere implementovať do vyučovania informatiky, prípadne sa jej venovať aj na krúžku. 

        

      • Internet vecí 

      • Svoju pozornosť zameriavame aj na najrýchlejšie sa rozvíjajúcu oblasť informatiky tzv. internet vecí. Systém internetu vecí pozostáva zo zariadení alebo senzorov, ktoré komunikujú s cloudom prostredníctvom určitého druhu pripojenia napr. wifi. Keď sa údaje dostanú do cloudu, softvér ich spracuje a následne sa môže rozhodnúť vykonať akciu, napr. zapnúť kúrenie, alarm, otvoriť okno, zatiahnuť žalúzie, zaliať kvety, poslať o niečom správu, detekovať požiar či škodlivú intenzitu UV žiarenia atď. K microbitom využívame príslušenstvo, ktoré poskytuje veľmi pekné možnosti a prostriedky na oboznamovanie sa detí s internetom vecí a tzv. smart riešeniami, ktoré dnes informatika prináša do bežného života. Svoje programovacie zručnosti rozvíjajú deti počas hodín informatiky hravým spôsobom.

      • Digitálna bezpečnosť 

      • Našej pozornosti neuniká ani práca s informáciami, ich overovanie a rozpoznávanie hoaxov, ako aj celkové bezpečné a etické správanie v digitálnom priestore. V tejto oblasti využívame okrem iného videá, diskusie aj príručku Digitálnej bezpečnosti od Esetu, ktorá ponúka mnohé zaujímavé a praktické aktivity. 

    • Fotogaléria