• Biológia

    • Biológia

    • "Príroda je otvorená kniha, naučme z nej žiakov čítať "

     Príroda je všetko okolo nás, čo nevytvoril človek. Deti sa s ňou i s jej rôznorodými zložkami stretávajú už od najútlejšieho detstva. Práve biológia je predmet, ktorého cieľom je pochopiť vzťahy medzi jednotlivými zložkami ekosystému, a zároveň snaha o vnímanie prírody ako celku. Každý jeden organizmus má svoje miesto a význam. 

     Biológia na základnej škole venuje pozornosť ekosystémom, ktoré sú typické najmä pre prírodu Slovenska. V rámci týchto ekosystémov sa učíme poznávať rastlinné aj živočíšne organizmy, vzťahy medzi nimi aj prostredím. Poznávame zástupcov rastlín, húb, či živočíchov, s ktorými máme reálne možnosť sa stretávať. Súčasťou prírody je aj človek. Fungovanie tela, jeho jednotlivých sústav a ich porovnávanie s telom iných stavovcov a bezstavovcov, či ochrana zdravia, je tiež predmetom biologického skúmania. 

     Na hodinách biológie na našej škole nestrácame čas prepisovaním kníh do takzvaných poznámok. Naša biológia je plná rozmanitých aktivít, na základe ktorých si deti osvojujú potrebné vedomosti, či zručnosti. Podporujeme samostatnú aj skupinovú prácu. Nadobúdanie poznatkov je proces založený na osobných zážitkoch. Praktické cvičenia, ktoré sú založené práve na aplikácii poznatkov do praxe, vieme kvalitne praktizovať aj pomocou mikroskopov, ktoré máme vždy k dispozícii. Rovnako využívame praktické  a názorné modely, plagáty, ale aj interaktívne programy, vďaka ktorým si vieme preberané učivo efektívne zopakovať. 

     Na našej škole kladieme dôraz na ochranu zdravia aj samotnej prírody. Nevenujeme sa tomu len na hodinách biológie, triedenie odpadu, ovocno-zeleninové desiaty, veľké prestávky celoročne v školskej záhrade, pravidelný zber odpadkov, organizovaný zber rôznych materiálov, spolupráca a prednášky predstaviteľov Štátnej ochrany prírody,  to je len malá ochutnávka našich spoločných a zaužívaných aktivít. 

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                biologička Siska Imrichová