• Anglický jazyk

     • Aké učebnice používame?

     • Druhá edícia populárnych učebníc anglického jazyka English Plus má inovovaný obsah. Tento vylepšený obsah reaguje na aktuálne potreby moderných mladých ľudí a súčasné trendy. 

      Zachováva si však rovnako prehľadnú štruktúru s podporou pre triedy so zmiešanými jazykovými schopnosťami. Tvorcovia kurzu sa držali myšlienky, že neexistujú dvaja rovnakí študenti, či dve rovnaké triedy, a preto kurz okrem silného jadra ponúka flexibilné možnosti, ktoré môžu byť použité na rozšírenie a úpravu predmetu podľa potreby. 

      Charakteristika hodín s English Plus:

      • vylepšené učebné osnovy prinášajú viac príležitostí na rozprávanie a počúvanie,
      • stranu s puzzle, hrami a voliteľnými piesňami nájdete v každej lekcii,
      • animácie pre podporu gramatiky robia učenie pravidiel a štruktúry ľahšie zapamätateľnými,
      • videá prinášajúce reálnu svetovú Angličtinu priamo do triedy,
      • úlohy „Use it!“ na konci každej lekcii pomôžu študentom lepšie si osvojiť naučený materiál,
      • vyše 80 upravovateľných testov pre každý level, vrátane polročných, výstupných a jazykových testov        (na našich hodinách má dieťa možnosť vybrať si z troch úrovní testov)
      • „How to“ návody v metodickej príručke, ktoré učiteľom uľahčia vyučovanie a povzbudia žiakov rozprávať.

       

      Podpora zmiešaných zručností:

      • Pestrá ponuka obsahových stránok umožňuje prispôsobiť osnovu kurzu, aby zodpovedala predstavám učiteľa a bolo ľahšie udržať záujem študentov.
      • Extra cvičenia pre zdatnejších a rýchlejších študentov.
      • Aktivity v pracovnom zošite, kopírovateľné pracovné listy a testy triedené na troch úrovniach, aby bolo jednoduché vybrať vhodnú výzvu pre každého študenta.

       

      Practice Kit

      • English Plus Practice Kit je súprava poskytujúca doplnkové online cvičenia.
      • Automatická spätná väzba a pokrok zaznamenaný v klasifikačnej online knihe vám ušetria čas.
      • Obsah starostlivo zosúladený s medzinárodne uznávanými úrovňami CERF.
      • Extra dokumentárne videá, vox populi a animácie pre motivovanie študentov.
      • Systematický rozvoj zručností vo všetkých rozšíreniach - precvičovanie jazyka je vhodné aj na samoštúdium.

       

      Oreverovanie vedomostí

      Učebnice ponúkajú možnosť preverovania poznatkov po každej lekcii na 3 rozdielnych úrovniach, pričom už najjednoduchšia úroveň zodpovedá štandardom štátneho vzdelávacieho programu. Je pre nás potešujúce, že žiaci si sami volia náročnejšie varianty testov.