• Slovenský jazyk a literatúra

      • Jazyk ako nástroj k vzdelaniu

      • Jazyk nás sprevádza po celý náš život. Už od narodenia pasívne vnímame jazyk, ktorým sa k nám ľudia prihovárajú. Jazyk je prostriedok, ktorým komunikujeme, ale zároveň ním spoznávame ďalšie oblasti nášho bytia. Či už je to matematika, chémia, geografia, všetky tieto predmety zdolávame a osvojujeme si vďaka jazyku. A práve to je cieľom tohto predmetu. Využívať jazyk ako nástroj na učenie v praxi a rozvíjať všetky jeho kľúčové kompetencie, a to poznávacie, komunikačné, sociálneosobnostné. Takýto prístup uplatňujeme aj na hodinách. Snažíme sa učiť jazyk pre jeho praktické uplatnenie. Nie je dôležité vypovedať spamäti poučku, ale pochopiť ju a vedieť používať daný jav v praxi. Život predsa nie je o tom, čo dokážeme vysvetliť či charakterizovať, ale ako to dokážeme zúročiť v budúcom osobnom i pracovnom živote. 

      • Môj prejav - zrkadlo mojej osobnosti

      • Schopnosť komunikovať spisovne nielen ústne, ale taktiež písomne predstavuje základný predpoklad k úspechu. Každá komunikácia podlieha určitej komunikačnej situácii, v ktorej sa nachádzame. Je preto veľmi dôležité vhodne vybrať oslovenie, slová, či usporiadanie viet. Každá naša ústna či písomná výpoveď svedčí o nás, ako osobnostiach. Aj s týmto sa učíme pracovať na hodinách slovenčiny. Nie je dôležité poznať pojem e-mail, ale vedieť ho taktiež napísať v jeho správnej forme. Je skvelé poznať pojem Curriculum vitae, no napísať životopis, ktorý osloví budúceho zamestnávateľa je o niečo náročnejšie. Práve preto obohacujeme štandardy hodín slovenčiny o potreby aktuálnej doby. Jazyk je flexibilný, preto sme flexibilní aj my. 

      • Slovenčina hrou

      • Slovenský jazyk nemusí byť nudný. Ponúka mnoho možností ako sa vyblázniť a pritom sa naučiť vždy niečo nové. Tak ako sa slovná zásoba nebráni prenikaniu nových slov z iných jazykov, tak sa ani naše hodiny slovenčiny nebránia aktivitám, ktoré dokážu rozprúdiť nielen našu myseľ, ale tiež telo. Spojenie telesnej výchovy a jazyka je naozaj zaujímavá kombinácia, no práve takéto možnosti posilňujú ešte viac lásku k rodnému jazyku a všetkým jeho tajomstvám. Prekážkový beh s jazykom je zábava, no spoločenské hry upevňujúce vedomosti z rôznych jazykových tém, ktoré žiaci vytvárajú spoločne – to je teda zážitok! Spojenie príjemného s užitočným ešte nikdy nikoho nesklamalo. 

      • Informačno-komunikačné technológie na vyučovaní slovenčiny

      • Informačné technológie tvoria neoddeliteľnú súčasť nášho života rovnako ako jazyk, ktorým hovoríme. Práve preto kladieme na hodinách slovenčiny dôraz na využívanie všetkých IKT možností. Prezentácie na vybranú tému, online práca s informáciami, elektronické slovníky či rôzne webové stránky na precvičenie jazyka, umožňujú zapojenie viacerých komunikačných sfér, ktoré dokážu naši veseloškoláci zúročiť aj na iných predmetoch. Stránky juls.savba, viemeposlovensky, gramar.in, wordwall či program Alf predstavujú skvelého pomocníka na hodinách jazyka, ako aj literatúry. Kráčame s dobou, ale taktiež nechávame dobu kráčať v nás.