• Anglický jazyk

    • Pri učení sa akéhokoľvek cudzieho jazyka je azda najdôležitejším cieľom získanie schopnosti dorozumieť sa. Práve z toho dôvodu je pre mňa mimoriadne dôležité najmä vytvoriť bezpečné priateľské prostredie, ktoré je založené na pozitívnych a kooperujúcich vzťahoch a vzájomnej dôvere medzi učiteľom a žiakom či medzi žiakmi navzájom, aby sme zamedzili akémukoľvek ostychu či strachu z neúspechu. 

     Preto takmer každá hodina začína obyčajným „How are you feeling today?”. Slovenský jazyk  usilujeme eliminovať a anglický jazyk používame počas vyučovania v čo najväčšej možnej miere. Postupne s pribúdajúcim vekom žiakov už vo vyšších ročníkoch väčšina žiakov komunikuje výlučne v anglickom jazyku. Väčšina aktivít, ktoré vo vyučovacom procese využívame, je orientovaná práve na rozvoj konverzačných zručností, pričom neupozorňujeme zbytočne na drobné chyby žiakov v ústnom prejave, aby sme ich nedemotivovali. Častokrát tieto úlohy simulujú reálne komunikačné situácie, v ktorých sa žiaci môžu v budúcnosti ocitnúť, takže dokážu sami porozumieť, prečo sa dané učivo aj učia.

     Predmet anglický jazyk má v súčasnosti výhodnú pozíciu, pretože je pre žiakov zaujímavý a atraktívny. Bežne sa s týmto jazykom stretávajú počas rôznych ich obľúbených činností, akými sú napríklad surfovanie po internete, hranie hier, sledovanie obľúbených filmov alebo seriálov, počúvanie hudby, čítanie komiksov a podobne. Takže sa ho dokážu učiť aj v mimoškolskom prostredí veľa krát takmer bez toho, aby si to vôbec uvedomovali. Ich záujmy a nimi preferované aktivity sa snažím dostať aj do edukačného procesu, a preto rada vo výučbe používam rôzne didaktické pomôcky a materiály akými sú napríklad počítače alebo tablety, interaktívnu tabuľu, videá, pesničky, časopisy či rôzne štandardné alebo aj online hry.

     My ideal timetable

     Počas hodín angličtiny využívame aj ministerstvom školstva schválené učebnice a pracovné zošity, ktoré už slovenské inštrukcie neobsahujú a dôsledne plníme platné štandardy štátneho vzdelávacieho programu, no každú tému či už súvisiacu s novou preberanou slovnou zásobou alebo s gramatických učivom sa pokúšam ozvláštniť niečím novým a zaujímavým tak, aby sme neupadli do stereotypu a aby žiaci nestratili radosť z učenia sa tohto predmetu a záujem oň.  

     V mojej pedagogickej praxi sa navyše stretávam s veľkými vedomostnými rozdielmi medzi žiakmi. Zatiaľ čo niektorí napredujú v angličtine veľmi rýchlym tempom, akoby im bol tento jazyk celkom prirodzený, pre niektorých je náročné dostatočne porozumieť prečítanému alebo vypočutému anglickému textu, prejaviť sa ústne, či porozumieť pravidlám anglickej gramatiky. Najlepším spôsobom ako podobné situácie zvládať je podľa môjho názoru prispôsobiť sa individuálnym potrebám a vedomostiam žiakov a pristupovať ku každému žiakovi zvlášť. Preto žiaci, ktorí majú bohatšie znalosti anglického jazyka môžu napredovať rýchlejšie a ísť s učivom dopredu alebo pracovať na rozširujúcich, prípadne náročnejších úlohách. Naopak, žiaci s medzerami v učive dostávajú pomocnú ruku v rôznych podobách, aby si z každej hodiny odniesli v rámci svojich možností čo najviac.

     V súčasnosti je však tiež veľmi dôležité, aby si žiaci v školách okrem štandardmi stanoveného učiva osvojili aj zručnosti nevyhnutné pre ich budúci kariérny život, medzi ktoré patria napríklad tímová práca a prispôsobenie sa, kreativita, kritické myslenie, argumentovanie či vystupovanie na verejnosti, sebaprezentácia a sebahodnotenie či hodnotenie iných a práve z toho dôvodu žiaci pracujú v rôznych organizačných formách- jednotlivo, vo dvojiciach ale i v skupinách na rôznych zadaniach, ktoré práve tieto oblasti rozvíjajú.

                            angličtinárka Nikola Buzgová